توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 65512
دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۵
سياست هاي تبعيض آميز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در زمينه مطبوعات و رسانه ها
چرا سايت تعطيل شد؟!
»با کافران چه کارت گر بت نمي پرستي«
چرا سايت  تعطيل شد؟!
سرگشاده با معاون مطبوعاتي و رسانه اي وزارت ارشاد
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛ خط نيوز يکي از سايت هاي با قدمت و البته داراي مشي خاص خود است از روز اول تولد سايت تاکنون وزارت فخيمه فرهنگ و ارشاد اسلامي هيچ کمکي به اين سايت روا نداشته است علي رغم اين که در اين وزارتخانه (يارانه) ها، واقعاً (يار) ،(رانه اي) شده و سياست هر کس از (ما نيست در خط نيست) در دولت تدبير و اميد جاري است اما دولت (حقوقدانها) در ارتباط با رسانه ها (دقيقاً سرهنگي) عمل کرده امري جديدي نيست از ابتداي
سال هاي حيات (تدبير و اميد) اميد رسانه ها به تدبير دولت به نقطه (صفر) رسيد، نشريات وابسته (به گروه ابوذر) هم دچار (شعب و حصر) سياست هاي دولت و ارشاد اسلامي گرديده. نشريه سلامت گستر (يک بار لغو امتياز شد) و ابوذر هم که در بحر بحران هاي (کرونا) با سختي هاي فراوان به نشر با تمام توان اقدام نموده (کج دار و مريز) به حيات ادامه مي داد (از يارانه اش شده بگذريم که سال هاست پرداخت نمي شود) (حتي کمک هاي کرونايي) و (وام هاي مورد نيازش) را (علي رغم چندين بار تکميل فرم هاي اينترنتي) دريافت نداشت تصميم ما اين بود، که با سياست هاي کنوني که نمي توان آن را معيار حق دانست و دولت (زنده بادمخالف من) را نتوانست اندکي تحمل کند (سلامت گستر را مدام که وزارت ارشاد و معاونت مطبوعاتي) روش تبعيض آميز خود را اصلاح نکند. منتشر نخواهيم کرد، ابوذر که اميد اصلاحات دولت تدبيري ها به تعطيليش هميشه جاري بوده و از مضايق فراوان با نداشته و با قدرت و قوت راه خود را ادامه خواهيم داد. و از بذل نان سفره خود براي اين ادامه مبارک که با شعار تعلق نداريم و تملق نمي گوئيم مي کاهيم ولي به نشر ادامه مي دهيم و مستمر در تلاش خواهيم بود به عنوان
نشريه اي در خط نظام و ولايت در ميدان بمانيم و قطره چکاني زندگي کنيم، در تمام مدت دولت تدبير و اميد هنوز ابوذر يارانه و کاغذي دريافت ننموده است. زيرا ما از قبيله دولت نيستيم.
در تمام دوران دولت تدبير و اميد سلامت گستر يارانه اي دريافت نداشته، در تمام اين دوران سخت خط نيوز هيچ کمکي يارانه اي ننموده، اين است معني ديکتاتوري رسانه اي که دولت و اذنابش در استان کرمانشاه بر ما روا داشته اند، فراز و فرودهاي فراوان و رنج ولايت انديشي و ارزش مداري را روزي با جان و امروز هم با خون دل خوردن ادامه خواهيم داد، ما فرزندان غيرت و شرف اين نظاميم، کوچه باغي خوان اين دولت نبوده و به ساز ناهمگون اين جماعت نمي رقصيم، اذناب اين دولت در استان هم بدانند ابوذر و خط نيوز و سلامت گستر ، علي رغم تنگناها فشارهاي مصنوعي، و تنگ چشمي و زياده گويي ها و زياده خواهي ها خواهند ايستاد. به اذن الله (بهار و صبح) نزديک است و زمستان رفتني روسياهي به ذغال و شب مانده و مي ماند.
اما آخر با نماينده دولت در استان هم حرفي داريم، آقاي استاندار مطبوعات و رسانه ها فقط روز خبرنگار ندارند هم جوابگو باشيد و هم به درد رسانه ها برسيد، برج عاج نشيني را مثل دولت و رئيس دولت کنار بگذاريد، کرونا هم رفت پايين بيائيد و به جماعيت بپيونديد.
اما سايت خط مدتي به دليل اعتراض به سياست هايي چون سلامت گستر تعطيل بود ولي امروز با بازگشايي آن مي گوئيم که ما در کنار ولي باوران ايستاده و در مقابل امواج فتنه خيز استان مي ايستيم. البته از دولتي که تا اعماق وجودش سرطان فتنه و جاسوسي رسوخ نموده، که طعم آدامس را هم جاسوس ها مي دانند بعيد نيست که فرزندان انقلاب در رنج و فشار باشند. به قول معروف (با کافران چه کارت گر بت نمي پرستي) به راستي اين همه طرفدار فتنه از معاون رئيس جمهور تا دون ترين طبقات حاکميتي و دولتي، از کجا و براي چه ماموريتي آمده اند؟!
Share/Save/Bookmark