پايگاه خبری تحليلی خط نيوز 18 ارديبهشت 1401 ساعت 14:28 http://khatnews.com/vdcbwfb0.rhbzwpiuur.html -------------------------------------------------- عنوان : چرا باید استاندار را حمایت کرد میخ بر سنگ -------------------------------------------------- متن : یادداشت مدیرمسئول : محمدحسین ترکمن - این روزها کشمکش های سیاسی از ما کارونی گیت تا انتصاب وانتخاب مدیران بالا گرفته بنحوی که این امر موجب نگرانی های فراوانی برای مردم ودلسوزان نظام گردیده ،استان ما اخرین استان از لحاظ انتخاب استاندار وبطور طبیعی از چرخه جابجایی مدیران مدتی عقب ماندگی زمانی دارد ،اما استاندار ولایتی وامتحان داده استان امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به همفکری ومساعدت،والبته یاری دارد ،با امعان نظر به رهنمودهای مقام معظم رهبری تعدادی از نمایندگان استان ما اهرم های مختلفی را برای فشار بر استاندار تعبییه نموده ،وبرخی ستادهای انتخاباتی نیز سهم خواهی هایی دارند ومزید برآن قدمت استان وتعلق آن به طیفی مشخص در سی سال گذشته اجازه رشد نیروهای مخالف ومنتقد فکری خود را نیز نداده ونیروهای دلسوز وولایی در حصار تنگ‌ جناحی رشد نموداری وماتریسی مشخصی و رزومه سازی نداشته اندوبالطبع نیروهای چند گانه سوز ،وهواشناس رشد فزونتری یافته اند ،طبعا ورود نیروهای غیر بومی هم مضاراتی حداقل در نگاه سیاسی دارد وبوق وکرنا یی را شامل خواهد شد ، لذا ،برای برون رفت از وضع موجود به وضع مطلوب باید ها ونباید هایی را باید لحاظ نمود،اولین باید ایجاد اتاق فکری است که برون داد آن نیروهایی خوشفکر وکار آمد ودلسوز باشد ،ودومین باید این است که استاندار به فشارهای سیاسی تن ندهد ومستقل عمل کند ،سومین باید این است که زمان کشی به حداقل برسد واز دل ادارات ونهادها اتاق فکرهای مشابه ای وجود عینی داشته تا نیروهای موجود را باز شناسی واستفاده مطلوب بعمل اید ،تا کنون از دل جلسات وبحث ها هیچ نتیجه موثری از خروجی آن مشاهده نشده است ،لذا بجای تهدیدات میان تهی وعربده کشی های سیاسی ضرورت دارد نیروهای همدل وهمسو وهم خون با نظام آقای امیری مقدم را با تمام توان حمایت نموده وبا کمک های فکری بتوانند استان را از بحر بحران ها نجات داده ،آن برخی نمایندگان هم که بر توسن انتخابات سوارند برادرانه نصیحت میکنیم به فرمایشات ورهنمودهای مقام معظم رهبری خاضعانه وخاشعانه سر نهند واز دخالت ها وستاد بازی ها کوتاه آمده واجازه بدهند بدون دخالت های باند های قدرت وثروت وسایر نیروهای که دولت را شرکت سهامی خویش میدانند ،استان به سامان برسد .من نمیدانم شورای محترم نگهبان به تاسی از مقام معظم رهبری به چنین فشارهایی برای تصمیمات اتی اشراف دارد یا ان را نادیده می انگارد اما انچه امروز حیاتی است به یقین بهمن امیری مقدم از جمله نادر استانداران ولایی،بومی وارزشمندی است که باید برای پیروزی ان‌تمام قد تلاش نمود ،گرچه میدان نقد منصفانه برای بهسازی هر امر میتواند مفید به فایده باشد ،وتهدیدات سیاسی از کفن پوشی تا حرکات ایذایی دیگر هیچ ثمره ای ندارد ،وبی شک سهم خواهی میخ بر تابوت جریانهای سیاسی است ومیخ بر سنگ است .