مرقومه ی مهم کنشگران سیاسی، تشکل های مردمی و نیروهای والیی استان کرمانشاه خطاب به ریاست محترم جمهور:

» مطالبه ی استانداری هم تراز چهره های ملی و والیی خود داریم«

5 آبان 1400 ساعت 11:48


به گزارش خط نیوز،کنشگران سیاسی، تشکل های مردمی و نیروهای والیی استان کرمانشاه در نامه ای خطاب به ریاست محترم جمهور از مطالبه این مجموعه جهت زعامت استانداری کرمانشاه نوشتند. متن نامه به شرح ذیل است: بسمه تعالی رییس جمهور محبوب، والیی و اندیشمند، حضرت آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی؛ با احترام به استحضار می رساند استان کرمانشاه به عنوان استانی دالورخیز، پهلوان پرور و ولی شناس که در کشاکش دوران های مختلف و به خصوص در دهه های اخیر و همزمان با پیروزی انقالب اسالمی و پس از آن در دوران پربرکت دفاع مقدس، سختیهای فراوانی را متحمل شده و برای دفاع از کیان انقالب در عرصه های مختلف شهدای پاک سیرتی را تقدیم این مسیر نورانی نموده است، در انتظار آن است که بعد از سالها ناکارآمدی برخی دولتها، اینک و به برکت حضور دولت مردمی و انقالبی حضرتعالی شاهد تحوالت ژرفی در پیشرفت و آبادانی خود باشد. اینجانبان به عنوان فرزندان این خطه ی شهیدپرور و والیت محور در آستانهی تحوالت عظیم، بنیادی و ارزشمند دولت حضرتعالی انتظار آن را دارد که برای والی این استان شخصیتی والیتی، توانمند، پاک دست و محبوب مورد انتخاب قرار گیرد. گرچه مصادیق عینی این نیروها بحمداهلل در این استان فراوان است اما شاخصه شخیص این عناوین را می توان در برادر عزیزمان دکتر حاج ابراهیم عزیزی دریافت که هم مسیرهای صعب و سخت مدیریتی را به خوبی طی کرده است، هم در سالمت نفس مثال زدنی است و هم از خانواده معظم شهدا و از چهره های تابناک این استان به حساب می آیند. گرچه ایشان در طرح این موضوع دخالتی نداشته و ندارند اما مالک و شاخص ارزشمندی برای استان ما می باشند. استدعای جریانهای انقالبی استان آن است که با در نظر گرفتن این مهم که کرمانشاه به فرموده ی رهبر فرزانه ی انقالب »مدظله العالی« سینه ستبر ایران اسالمی می باشد، در راس هرم مدیریتی آن شخصیتی گمارده شود که در شان مردم شریف استان بوده و در عشق و شیداییش به انقالب و آرمانهایش تردیدی خطور ننماید. کرمانشاه، دروازه ی پرعظمت مسیر کربالی حسینی است و والی آن باید شاخصه ی حسینی بودن در مرام و زندگیش تابناک باشد تا بتواند به بهترین وجه ممکن در انجام وظیفه موفق باشد. والسالم علیکم و رحمت اهلل و برک


کد مطلب: 66375

آدرس مطلب: http://khatnews.com/vdcgnw93.ak93u4prra.html

خط نيوز
  http://khatnews.com