توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 67035
سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۱۸
(استاندار و این سه گروه)
(استاندار و این سه گروه)
به گزارش گروه سیاسی خط نیوز؛
به زبان ساده مي نويسم؛ استاندار کرمانشاه ، تعيين و شروع به کار کرد. بالاخره استانداري از جنس مردم و استان و آگاه در اوضاع جاري و ماضي و بقول خود فرزند کرمانشاه و غير وامدار به جريان هاي سياسي ، البته با چالش هاي فراواني که پيش رو ايشان قرار دارد. چالش هاي عمده و بحران هاي فراوان البته استان کرمانشاه ، استان توانمند و توانايي است و نقاط قوت فراواني در آن مشهود است که به کشف احتياجي ندارد. امکانات سياسي و اقتصادي استان در سال هاي قبل جز دو برهه کوتاه بدست افرادي غيربومي و با گرايش به دولت هاي اصلاحي و تدبير گره خورده سرنوشت اين قوم وفادار در سال هاي گذشته به افرادي غير اهل تحويل شد و هرکس به وسع خود از اين خوان گسترده به حد کفايت و بضاعت غارت رندانه نمود ، برداشتي که نه اندوخته بود و نه کاشته ، بلکه نوعي غارت منابع ، و متأسفانه نهادهاي پايشي هم همراه دولتي ها بود تا بهمراهي ملت اين عدم پايش در بخش هاي مختلف استان موجب شد از بازارچه مرزي تا منابع استان در دست عده اي باشد که با تمام توان منافع خود را بر منفعت و مصلحت مردم ترجيح مي دادند. لذا دولت کنوني امروز در استان با دو جريان منفعت طلب و اهل رانت مواجه است و متأسفانه برخي از خواص غافل و عامد هم در اين وضعيت مهم سهامداراند و(رفيق قافله) سياسيون اين استان غير از اصلاح و اصول يک ضلع سوم را هم دارد.
جرياني که هم در اصلاح نفوذ دارد و هم در اصول خود را فهيم مي داند که امروز اين جريان بنام نو اصول و وصول گرا و تمام قد به دنبال منافع خويشند ، منافع اين تيم و گروه و افراد در عزل و نصب ها هم هست، نصب افراد ضعيف و حمايت از چهره هاي ضعيف و مسئله دار که هم بله قربان گوو هم مدافع منفعت آنها باشد در تمام رگ و وريدهاي اصول اين عناصر که سرطاني سياسي نفوذ و در همين راستا هم با سلاح اصول از اصلاح باج خواهي نموده و توفيقاتي خاص هم داشته اند ( اين جريان اصولگرا منفعت طلب و حزب باد) به همراه جرياني بنام اصلاح نفوذ زده که آن هم بدنبال مطايع خويش است ، داراي اصولي مشترکند .
پايگاه اين دو جريان گرچه متفاوت است، ولي از يک آبشخور تأمين مي گردد ، پايگاه اول مي تواند از نفوذ در ستادها ، حتي تشکيلات هاي با نام و نشان بوده و جرياني وصول گرا است که با نفوذي هاي و شبه اصولگراي همسو و هم هدف بوده و مأموريت اين طيف . از يک سو به تخريب نيروهاي مومن اصولگرا و ولايت مدار در استان و نمود عيني را در تخريب چهره مومن در علوم پزشکي استان را مي توان مشاهده نمود. اين تخريب متأسفانه توسط برخي نمايندگان و حمايت اشخاص دو يا چند پهلو و حتي برخي چهره هاي موجه پشتيباني مي شود.
اين طيف که هواي انتصاب استاندار را نيز داشته و براي جامعه عمل پوشيدن به خواست خود حتي تهديد به خودسوزي مي کند ، اين جريان نفاق آلود و آلوده به نفاق ملغمه اي از گروه هاي انحرافي بي ريشه است که حاصل ازدواج قدرت و ثروت بوده. اين طيف آلودگي آن ها به حدي است که از ( نفوس نا پاک شيرازي ها+ اصلاح + اعتدال + براندازي ) در آن شناور و در خود اندوخته اند و خط آنان التقاطي از اين گروهها ذکر شده بوده و اما طيف دوم که اصلاح و اصلاحات است.
اما طيف حقيقي ولايت محوران را در چهره هاي مومن صابر ، امتحان داده ، ايثارگر ، صابر ، توانمند ولايتمند و در عين حال مردم انديش دانست، مطلبي جداي از اين مقال است.
اين قشر که مطالبه اي مردمي دارند، اما خودسوزي نمي کنند ولي اهل مطالبه مشروعند، مواخذ و هوچي گر سياسي نيستند و بهيچوجه براي خود خواسته اي ندارند و تراز فکري آنان معامله سياسي نيست وانديشه ورزي آنان صرفاً در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري است و هيچ سهمي از قديم الايام نداشته و نخواسته اند و اما امروز هم بر اين باورند که با آمدن استانداري از جنس مردم بايد کار را به ايشان واگذاشت و در واقع از لحاظ فکري و همسويي و شناخت استاندار را بايد عالمانه و عاشقانه کمک نمود ، اين طيف نه پدرسالارند نه قيموميت طلب نه به دنبال تعلق و تملقند و نه خودسوزي مي کنند و نه دفتر و دستک دارند و نه وعده وعده و نه تيم هاي اعزامي تخريب تا دفتر وزير دارند و نه کابينه اي و نه خواستي و نه درخواستي اين طيف متدين سالها در کرمانشاه مظلوم و در اوج مقابله با جريان قدرت طلب و واسطه هاي نفاق، قدرت و ثروت ايستاده اند و هيچيک دعوي ميراث خواري و داراي مدرسه غير انتفاعي و سهامدار کارخانه و سردخانه ، و دعوي تقسيم ارث بازارچه ، نبوده و نيستند. لذا امروز تکليف ما در تقابل با اين گروه صرفاً کمک به نماينده دولتي است که ماه ها، روزها و شب هاي مبارزه ي سخت، آرام سر بستر ننهاده اند و با عوامل قدرت و ثروت مبارزه نموده اند تا دولت پايدار و مردمي آيت الله رئيسي پاي به عرصه حيات نهاد . لذا ضرورت دارد از انتخاب هوشمندانه استاندار قدرداني شود و وظيفه مي دانيم دلسوزان اين استان بدون عذر و سهم خواهي و خودخواهي در کنار نماينده سياسي دولت تمام قد ، همسو و همفکر و هم انديش بايستند و ياريگر او براي گذر از بحر بحران ها باشيم.
Share/Save/Bookmark