توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 28650
سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۴
با رئيس جمهور محترم
تدبيري براي تطهير فتنه گران
محمدحسین ترکمن

آقاي رئيس جمهور سلام

خسته نباشيد، به يقين مي دانم کل اين مطلب هرگز به نظر و سمع شما نخواهد رسيد، ولي مي دانم طرفدران و يا منتقدان به آن نظر دارند، بعد از سخنان عميق و رهنمودهاي شفاف و البته هدايت هاي دقيق مقام معظم رهبري، اين بار معظم له به شفافيت تمام از عوامل فتنه و فتنه گران و خط قرمز دولت فرمودند.

جوابيه شما در اين مقال با سخنران يک حقوقدان که بارها بر آن ابرام داشته ايد و با حقايق موضوع تنافر و تعارض ذاتي داشت گرچه ملفوف و مستور به آن پرداختن مشکلي را حل نمي کند که مقبول متدينين و مردمي باشد که ولي نعمت نظام اند.

آقاي رئيس جمهور شما در کنفرانس مطبوعاتي در اين خصوص فرموده ايد؛

ما در چهارچوب قانون عمل

مي کنيم، معيار ما قانون خواهد بود،

و اگر کسي محکوميتي دارد و محکوميتش بر اين است که طرف از حقوق اجتماعي محروم شود يعني دادگاه فردي را براي استفاده از حقوق اجتماعي محروم کرده به قانون عمل مي کنيم، ولي تخيل اين که اين آقايي در عکس بوده، حالا اين مال کي است، و به چه منظور رفته تماشا کند يا چه جوري شعار بدهد، را نمي پذيريم که کسي بخواهد بر مبناي توهمات فردي را محکوم کرده يا به دولت بگويد اين فرد از حقوق اجتماعي مرحوم است، محروميت از حقوق اجتماعي حکم دادگاه مي خواهد،طبق حکم دادگاه عمل مي کنيم.

آقاي رئيس جمهور

اين مطالب فرموده شما بر کدام محور سخنان مقام معظم رهبري تطبيق حقوقي و ماهوي دارد و بر سئوال آن خبرنگار چه تطابق فهوايي دارد؟!

البته شما که بارها با ابرام فرموده ايد حقوق دانيد و البته صرف حقوقداني با اين که رئيس دولت اسلامي باشيد تفاوت هاي ماهوي و اساسي دارد بگذريم . حقوقدان هاي ما دو مقوله کاري دارند، يا به قضاوت مي ايستند يا به وکالت، در قضاوت ادله خمسه آيين دادرسي حکم مي کند، و در وکالت هم همين مقوله مبناي دفاعيه اي ولو من غيرحق باشد.

به هر حال بايد مشخص شود در کدام سو ايستاده ايم، قضاوت يا وکالت؟! اين مهم بايد تبيين گردد تا واژه محروميت از حقوق اجتماعي براي ايادي فتنه روشن شود.

حتماً جنابعالي که حقوق را به خوبي مي دانيد، محروميت از حقوق اجتماعي حکمي سنگين است. وکليتي که بر عوامل جرم استوار است.

مجرم و محروم از حقوق اجتماعي را ديگر نمي توان در مناصب دولتي و اجرايي ديد، پس مبناي عتاب مقام معظم رهبري ساقط شدگان از حقوق اجتماعي نيست، زيرا ساقط از حقوق اجتماعي هيچ اذني براي دخول در مناصب اجرايي ندارد.

پس قطعاً نظرمقام معظم رهبري به اين جرم و موضوع آن نبوده، مگر به اذن وکالت بخواهيم حمايت کنيم و يا مبناي حمايتي از اين طيف داشته باشيم. به هر حال قاضي حکم فتنه گران مردمند، نه صرف مجموعه قوه قضاييه، پس بايد به حکم عمومي مردم تن در داد. جريان فتنه، مانند ساير جريان هاي ضد نظام، طبقات و طبقه بندي خاص خود را دارد، عده اي سران، عده اي تمثيل ساقه و تنه و جمعي شاخه و برگ ها هستند، سخن ما با فتنه نه با شاخ هاي ضعيف و نه با

برگ هاست بلکه سخن فتنه گران و نفوذ و خير آن ها در اين دولت (براي پست و مسئوليت و نفوذ است) و سر شاخه هاي قوي، بدنه و ساقه و عماد و عمودهاي آن جريان است جا دارد مسلوب الاختيارهاي فتنه که عناصر اصلي آن در استان هاي کشور بوده اند واز اصحاب و مشاورين و عناصر اصلي و شاخه هاي آن (زقوم) بوده اند مورد بحث و فحص قرار گيرد.

که اين افراد نيروهاي مقوم و اولي ها،

و اولويت هاي عناصر نقش پذير و استانداران دولت فتنه محسوب مي شوند کابينه هاي استاني و کشوري فتنه گستره خاص و چهره هاي ويژه اي دارد که شهره خاص و عامند، اين شاخه ها به حکم دادگاه احضار نشده؟! و هيچ سرهنگي بر آن دستبند مجرميت نزده، تا محکمه شوند و يا محکوم و پس با حکم قطعي از حقوق اجتماعي محروم شوند، مردم مي فهمند اين جماعت از کدامين بوته و ساقي جام شرارت و براندازي نوشيده و از کدام باده مستند، تعريف

فتنه گران به اين عِده و عْده بر مي گردد که تعريف بر مصاديق و تنوير و تبيين شده است و ذره اي ترديد بر آن روا نيست.

بحث بين ما و دولت بحث حزب و انديشه و گروه نيست، بحث نيروها مسبوق به سابقه فتنه گري و مواضع ضد ولايت اين طيف است. اين ها براي گرفتن عکس با سران و دجاله هاي فتنه به ميدان نيامنده اند، اين عوامل اتفاقاً چهره هاي پنهان و عوامل اتاق فکر خيانت و خباثتند، آنان که عکس و شعار را هدف قرار داده خيلي سطحي به موضوع مي نگرند و يا حداقل آدرسي غلط است و يا در سطح مانده اند و يا تجاهل عارفانه اي بيش نيست.

اما آقاي رئيس جمهور:

بدون ترديد سزاوار نيست در ادبيات خود مومنين، نيروهاي خادم و وفادار و سربازان نظام را که بارهاي گذشته به

بي سواد، اهل جهنم و... متهم شده اين بار به تخيل و توهم متهم فرماييد آنان با چشم حق بين خود ديده اند که نيروهاي اهل فتنه چگونه خيزهاي بلند براي

مسئوليت ها در دولت شما برداشته و در مواقفي موفق شده و مزد فتنه گري شان را با پست و مسئوليت گرفته اند فرزندان ولايت و امامت دريافته اند که چگونه ايادي فتنه در وريدهاي ملتهب اجرايي و سلسله اعصاب نظام جا گرفته يا مي گيرند و يا تشکيلات غير رسمي مورد حمايت برخي مسئولين استان ها و کشور به تزريق و نفوذ نيروهاي معلوم الحال و يا مجهول اللهويه خود مشغولند، آن ها پادوها و عمله هاي سياسي خود را در صورت عدم توفيق خود به کار گرفته تا مناصب اجرايي را اشغال کنند و اين نفوذ براي آينده نظام خطرناک و غير اغماض و خسران آور است.

آقاي رئيس جمهور

عوامل فتنه در دادگاه و وجدان عمومي مردم حکم خيانت به نظام را دريافت داشته ، هم چنان که وجدان محکمه اي است که به قاضي احتياج ندارد. وجدان عمومي مردم قاضي حکم نمي خواهند

وجدان عمومي مردم حکم درستي داده که قطعي و قهري است و همين وجدان عمومي مردم احکام مختلفي را در طول عمر نظام صادر نموده که کسي تاکنون جرأت نفوذ و عدول از آن را نداشته و ندارد. اين حکم وجدان عمومي و قطعي و قهري و جاري است و مامور اجرايي آن هم همين مردمند که دفع فتنه نموده و اسباب و مسببات و ادله و آدم هاي فتنه را مي شناسند. هم چنان که در شعار هاي انتخاباتي فرموده ايد جمله اي مصداقي از موضوعي ديگر را يادآوري مي کنم که فرموديد آمار تورم جيب مردم است نه آمار بانک مرکزي ما هم به تاسي از شما مي گوييم حکم وجدان مردم است و بينش و قضاوت عمومي مردم است نه حتماً حکم قضايي.

آقاي رئيس جمهور سوال هاي بي جوابي دارم؟

- چرا عوامل فتنه و فتنه گران در کشور براي نفوذ در دولت شما خيز برداشته و برخي از آنان به مناصب خاصي رسيده اند؟! چه دليلي باعث اين حرکات وقيح فتنه گران شده؟!

- به چه دليل تاکنون عليه جريان فتنه و عوامل رسواي آن که با آب اقيانوس ها از ذهن مردم تطهير نمي شوند از سوي برخي از عوامل دولت بر روشني موضع گرفته نشده و هميشه در مواقف

خاص زيرکانه در مقام دفاع از آن جريان

برخاسته اند؟

- به چه دليل خون پاک شهيداني که توسط فتنه گران بر زمين ريخته شده است براي معرفي آنان و دلجويي از خانواده هاي بسيجيان مظلوم تاکنون حتي يک بار به زبان نيامده؟! ولي براي دفاع از برخي عوامل فتنه بعضي ها يقه پاره مي کنند؟!

- چرا و به چه دليل رهبر معظم انقلاب از روش اعتدال در حوزه نيروي انساني گله مندند و جريان فتنه را خط قرمز دولت مي دانند مگر دولت خود بر اين موضوع واقف نيست؟

- چرا و به چه دليل حملات افراطي به دولت گذشته تا دولت اصلاح طلبان امتداد دارد و دولت هاي قبلي همه مطهرند، و نقص و عيبي ندارند؟ حتي دولتي هايي که وزراء و عواملشان سخنگوي بوق هاي بيگانه اند.

- چرا بايد شاهد باشيم دامنه حملات به دولت گذشته چنان است که مقام معظم رهبري با روشني آن را نقد

مي کنند ولي اندکي از اين حملات متوجه فتنه گران و عوامل پيدا و پنهان آنان نيست؟

- کدام نظام در دنيا محکومين قضايي خود را مبناي عزل و نصب

قرار داده و کدامين نظام در دنيا به کودتاگران و معارضين وابسته به

خارج خود ميدان مي دهد که وارد حکومت و نظام بشوند؟ و حکم قضايي را مناط مي داند.

- با توجه به حمايت روشن

رسانه هاي استکباري از نيروها و عوامل فتنه چه دليل موجه اي براي تطهير آنان وجود دارد و چه حجتي مي تواند خيانت اين طيف را به فراموشي و نسيان سياسي بسپارد و تدبيرسازي براي تطهير آن ها را کليد بزند.

- به راستي اگر اين جماعيت با ايادي استکبار ميل و محبت و همسويي ندارند حمايت رسانه اي استکباري در چه راستايي است. به قول لسان الغيب، با کافران چه کارت گر بت نمي پرستي

و اما در پايان ذکر اين نکته ضروري است که مردم فهيم هوشمند و رشيد ايران به رهنمودها و عتاب و خطاب هاي امام و رهبرشان به خوبي آگاهند و در امتياز گذاري هاي اجرايي کشور آن را سرلوحه قرار داده و شما هم که قطعاً از مريدان امام و رهروان اين راه پاک هستيد به يقين بايد شما همواره مدافع راستين اوامر معظم له بوده و باشيد، بدون

ترديد مردم شما را چنين مي پندارند، آقا زاده ها و اعوان و انصار قدرت و ثروت، و فتنه گران نظام را براي سوء استفاده و رانت خواري ها و نوکري به بيگانه

مي خواهند ولي مردم نظام و اسلام با اهدا جان و مال و عزيزانشان حمايت نموده اند و در طول انقلاب راّهي جز خط ولايت و امامت نپذيرفته و نمي پذيرند اين مردم به خوبي دريافته اند نعمت بيکران ولايت گنجينه ها نعمت هاي پر برکت الهي است و بر اين نعمت الهي گرانبها شاکر،و پاسداران بي بديل اين راه نوراني اند.

دريابيم اين ديده بان ها را نيازاريم و دلزده مواضع خود نکنيم.

Share/Save/Bookmark