توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 71159
جمعه ۴ خرداد ۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۱۶
دستاوردهای دولت شهیدرئیسی درمدت فقط۲سال و۹ماه


✅ازتحویل گرفتن روزانه۷۰۰کشته کرونا وتعطیلی مدارس وکشور،تاتزریق ۸۰میلیون واکسن‌
✅فعال سازی۸هزارمجتمع اقتصادی تعطیل ونیمه تعطیل‌ازجمله نساجی،آزمایش،درنا،پردیس،ذوب آهن اردبیل،سیمان تیس،ماشین سازی گچساران،خوشه‌طلایی،قندیاسوج،ارج،هپککو و...
✅بیکاری از۹درصدبه۷درصد؛در۲۰استان کار کارگری به روزهست وبه راحتی مشغول کارمی شوند
✅افزایش۲۲درصدی صادرات ورکوردصادرات غیرنفتی درتاریخ ایران
وهمچنین کاهش۲۲درصدی واردات
✅گرفتن پول های بلوکه شده درانگلیس،کره جنوبی،عراق و...
✅رساندن تورم از۶۰درصدبه۴۰درصددرسال هایی که به دلیل کروناوجنگ اوکراین کل دنیادرگیرافزایش تورم بودند.
✅رشد۴برابری حقوق ودستمزد
✅رشد۵درصدی صنعت با۱۰هزارطرح عمرانی
✅شکستن رکوردسفرودیدارهای مردمی هرده روزیکبار
✅سه برابرشدن شرکت دانش بنیان هاباتامین مالی مناسب
✅رتبه۱۵علمی جهان شدن
✅رتبه۱۹رشداقتصادی شدن
✅افزایش۴۳درصدی تجارت باآسیا
✅افزایش۲۰۰درصدی تجارت باآفریقا
✅حفظ ارتباط خوب باکشورهای اروپا
✅دوبرابرشدن متخصصان اقتصادی وزارت خارجه
✅جلوگیری ازفرارمالیاتی واز۲۵درصدبودجه بودن به۴۵درصدرسیدن که ۵درصدآن ازمردم وکاسب است
✅رفع به موقع چالش هاباکشورهای همسایه ازجمله روابط‌باعربستان وآذربایجان وافغانستان
✅۲۰سفرشخص رئیس جمهوربه۱۸کشور
ویکدست‌کردن‌ قاره آسیا
✅عضویت درسازمان شانگهای،بریکس،اکوکه نصف جمعیت ومعاملات دنیارادارندبرای دورزدن‌ورفع اثر تحریم‌ها
✅۴سال تولیدخودرومتوقف شدبه علت تحریم های ترامپ‌وباعدم راهکار دولت،تقاضازیادشدوتولیدبه اندازه نبود
دولت سیزدهم تولیدرااز۷۰۰هزارباداخلی سازی قطعات به ۱۷۰۰دستگاه رساندوسیزدهین تولیدکننده خودرودرجهان شد
✅عرضه دربورس،ثبت نام بدون قرعه کشی وخالی کردن پارکینگ ها
✅تحول درصداسیما،متن کتب درسی وطرح نور
✅عبوردادن کشورازفتنه واغتشاشات
✅۵میلیون بیمه سلامت رایگان
✅برنامه بازگشت۲۷۰۰نخبه ایرانی
✅تولیدکارت‌هوشمندملی
✅جزء‌ده‌کشوردرتوربین‌بادی،اشعه‌ایکس، کیت‌تشخیص،تلسکوپ،تعمیرفیبرنوری
✅بیمه رایگان‌نیازمندان کاشت حلزون‌و sma
✅ساخت نیروگاه‌های برق وحل برقی‌قطع
✅آب رسانی به‌سنندج،خوزستان،اصفهان،یزد،همدان
انتقال آب خلیج فارس به سیستان وکرمان واستان فارس
✅تکمیل پالایشگاه فازجنوبی۱۱و۱۴بعداز ۲۰سال وتاسیس واحیای پالایشگاه‌ درونزوئلا،سوریه،ازبسکتان،نیکاراگوئه
✅پهبادشهاب،ماهواره خیام،نور۲
✅کریدورشمال جنوب،ازروسیه تاهندبادرآمدزایی تا پنجاه میلیارددلار!
✅پروژه راه آهن زاهدان‌خاش واتصال بندرمهم چابهاربه کشوروآسیای میانه وباظرفیت باری هفت میلیون تن
✅سه برابرشدن وام‌ازدواج
✅زمین رایگان برای جوانی جمعیت وچهارفرزندها
✅آغاز ساخت دوونیم میلیون مسکن
✅وام ودیعه واجاره مسکن مستاجرین
✅سامانه رایگان ثبت قراردادهای اجاره
✅بیشترین افزایش تولیدنفت درجهان
✅کمترین بدهی مالی‌ بین سی کشورجهان
✅آزادسازی وتخریب ویلای غیرمجازحتی مدیران درشمال،قشم،لواسانات،بهبهان
✅حذف رانت وامضاهای طلایی بادرگاه آنلاین مجوزکسب وکار
✅سامانه پایش وکنترل حداکثری گرانفروشی توسط وزارت صمت
✅مالیات ازخانه های خالی وخودروهای لوکس ورشد۸۳درصدی مالیات دستگاه های حقوقی ورکوردکشف فرارمالیاتی ازقاجارتاکنون
✅شفاف سازی مالی ۶۰۰بانک وشرکت های دولتی درسامانه کدال ومشاهده آن توسط مردم
✅اولین بارانتشارابربدهکاران بانکی ازجمله تامین اجتماعی که۸۸هزارمیلیاردتومان! رابادولت تسویه کرد
✅موظفی بانک هابه گزارش سه ماهه بدهکاران
✅حذف ارز۴۲۰۰تومانی که منجربه فسادورانت‌چهارصدهزارمیلیاردی!دردولت قبل شده بود وتشکیل۱۲۰۰پرونده قضایی برای رداموال به بیت المال
✅ تولید ۱۳ میلیون تن گندم و خودکفایی در تولید گندم
✅اصلاح نظام توزیع آردنانوایی‌هاوجلوگیری ازقاچاق وهدررفت۴۰درصدی آردیارانه ای کشور
✅اصلاح نظام توزیع دار‌و وطرح نسخه الکترونیکی،که تاپیش ازآن۴۰۰میلیون‌نفر ازیارانه کشورباقاچاقی که صورت میگرفت‌استفاده میکردند
✅سامانه سوت زنی که مردم باگزارش فساد دردستگاه های دولتی،تایک میلیارد تومان‌هم‌پاداش میگیرند
✅سامانه۱۳۶برای گزارش تخلفات اداری
✅فروش اموال تملیکی وخاک خورده دولت
✅عدم خلق وچاپ پول وافزایش وسرمایه گذاری درتولیدبرای کاهش تورم
✅کاهش طبقات اجتماعی با۱۰برابرشدن یارانه،بیمه رایگان ده میلیون‌نفر،گازوبرق رایگان کم‌مصرفین وافرادمحروم
✅پرداخت۷۰هزارمیلیاردتومان‌وام اشتغال
✅بیمه۹۰درصدی ناباروری وجوانی جمعیت وبیمه رایگان مادران‌ تا دو سال و کودکان تا پنج سال!
✅جبران بدهی های‌دولت‌قبل تاالان ۵۵۰هزارمیلیارد!
✅عملیات وعده صادق
✅اعتماد و معنویت‌ را به سیاست برگرداندن
✅امید و شور و تحول‌ در جامعه
✅آغازی برای مدیریت جدید انقلابی و جهادی و خدمت رسانی


مردمی سازی حکمرانی فرمانداری کنگاور
@mardomisazikangavar
Share/Save/Bookmark