توصيه مطلب 
 
کد مطلب: 67688
يکشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۳۹
یادداشت مدیرمسئول: محمدحسین ترکمن
اوباش های تروریست
اشاره ،پدیده اراذل واوباش پرونده سیاهی در تاریخ ما دارد از کودتا ۲۸ مرداد، وهزار دستان این پدیده ،امروز دشمنان نظام سازمان یافته وبا ترسیم ماتریسی برای مقابله با نظام در صدد تضعیف توانمندی‌های انقلاب در درون کشورند ،که مهمترین مولفه ان‌تضعیف نیروهای امنیتی و تخریب چهره های انقلابی توسط نفوذی ها ست ،لذا رشد حرکت های ضد امنیتی وسالبه امنیت را امروز دشمن در صدر اقدامات خود قرار داده ،وپدیده شر خری که به بخش هایی از اجتماع کشیده شده ورشد سازمان یافته برخی ناهنجاریهای اقتصادی و اراذل واوباش نشانگر این مهم است که دشمن برای شل کردن پیچ های اقتدار درونی تلاش،جدی دارد ،لذا تقویت تمامی نیروهای امنیتی وخدمتگزار امری قطعی وقهری است وهمزمان قطع ید قطاع الطریق های اوباش مسلک یک ضرورت ذاتی وبرای حیات انقلاب وانقلابیون امری ضروری است ،بی تردید مبارزه جدی با اوباش های تروریست وتروریست های اوباش امری جدی است
اوباش های تروریست
به گزارش خط نیوز ـ به بهانه حمله به طلبه ای جوان‌ وقتی اراذل واوباش قدرت *نمایی می‌کننداین روزها مکرر شاهدیم که اراذل واوباش در شهر های مختلف کشور قدرت نمایی می‌کنند وحتی شهادتها یی را رقم می‌زنند ا* ز ریاست محترم قوه قضائیه وسایر نهاد های امنیتی بطور جدی درخواست مردم،شریف مهار ومجازات این پدیده زشت وضد امنیتی است ،متاسفانه تاکنون در باز دارندگی علی رغم توان عظیم امنیتی نظام این مطلب یا مغفول است یا کم اهمیت ،کما اینکه این تهدیدات آرام آرام به جریان شعبان بی مخ ها تسری پیدا می‌کند، لذا ضرورت ورود سپاه همیشه پاسدار انقلاب وبسیج امری غیر قابل اجتناب است ، امروز وقتی شاهديم ،روحانی ،جهاد گر ،بدهکار معسر ،حتی اجاره نشین ها،از شر خرها واراذل واوباش در مصونیت نیستند ،تنها علاج واقعه را باید مد نظر داشت فی الواقع سران قوا مجلس ،قوه قضائیه به فوریت به این مطلب که سالبه امنیت اجتماعی بوده وبسرعت در حال ریشه دوانی،وگسترش نا معقول است رسیدگی ودر. اسرع وقت به حل ریشه ای آن کمک کنند ،این مهم موضوع امنیت داخلی است وبهیچوجه قابل اغماض نیست ونه به برجام ونه به هیچ جای دیگر ارتباط ماهوی ندارد ،لذا حفظ حیثیت وجان مردم امری است که حاکمیت وحکومت باید از آن بطور جدی باید دفاع نماید ،بادی گاردهای ربا خواران ،ونیروهای مسئله دار،وشاخ وشانه کشیدن اراذل حتی در زمان دستگیری امری نیست که بتوان بسادگی از ان‌گذشت،وحتما دارای پشتوانه سیاسی است وبهمین دلیل است که برخورد با انها در صدر اخبار بوق های بیگانه قرار میگیرد لذا نظام برای سلامت وامنیت مردم باید وارد مبارزه ومحو آن بطور قاطع وقوی باشد ،ممکلتی که با ایثار گمنام ترین فرزندانش وتدبیر رهبری بی نظیرش در دنیا قوی ترین کشور است ،شایسته نیست مردمش وزیر خواهان و آمران به معروفش ،ویا بدهکاران مستا صل واجاره نشینان بی پناه در معرض آسیب اراذل واوباش وشر خرها باشند ،آقای اژه ای را به میدان می‌خوانیم که قضات شریف در این مبارزه حمایت شوند واز هر نفر یا نیرو که بطور پنهان وپیدا از این جریان حمایت می‌کند ویا تسامح قانونی وتوجیهی بخرج داده بشدت مورد باز خواست قرار گرفته متاسفانه خبرهایی از عدم بر خورد بسزا با شر خرها واراذل واوباش شنیده میشود اما از سر بازان گمنام ولی عصر عج،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،وبسیج همواره در صحنه بادحمایت قوه قضائیه بطور جدی استمداد میطلبیم که اجازه ندهند کشور عرصه رشد این ویروس خطر ناک شود که اقدام ،فردا هم دیر است
Share/Save/Bookmark